25 października 2016 - Huzar

Miejsce. Punkta na 31 Niedzielę C [Ps 84]

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do fragmentu ewangelii i punktów)

W tę niedzielę w różnych kościołach będą czytane różne czytania, ponieważ w tych świątyniach, których data poświęcenia nie jest znana tego dnia obchodzi się uroczystość poświęcenia kościoła mającą własne czytania. Proponuję tę medytację oprzeć na jednym z fragmentów Pisma Świętego, na Psalmie 84, który śpiewany lub odczytywany jest właśnie podczas tej uroczystości.

Oznaczenie Psalmu („Synów Korcha”) mówi, że Psalm ten dedykowany jest rodzinie kapłańskiej, która pełniła służbę liturgiczną w Świątyni Jerozolimskiej i pilnowała wejścia do pomieszczenia, w którym znajdowała się Arka Przymierza (stąd m.in. słowa: „Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników” Ps.84:11)

Psalm jest pieśnią pielgrzymujących do Świątyni Jerozolimskiej, na górę Syjon. Jest modlitwą tęsknoty i wiary. Wspomniana w wersecie 7 „dolina Baka” mogła oznaczać jedno z miejsc, przez które przechodzili pielgrzymi, ale hebrajski rdzeń słowa „baka” może oznaczać także „dolinę płaczu” lub „suchą dolinę”. Możliwe jest więc bardziej duchowe rozumienie tego fragmentu, jako zapewnienie, że ci, którzy przechodzą przez czas smutku i niespełnionego pragnienia, ale nie poddają się rozpaczy i ufają Bogu doznają od Niego pokrzepienia i mocy.

 

Psalm 84

1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.
2 Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
3 Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
4 Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
5 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wychwalają.

6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
7 Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
8 Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga <nad bogami> ujrzą na Syjonie.
9 Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba!
10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!

11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie.
13 Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”  Zatrzymaj się na chwilę przy sensie tych słów i postaraj się jeszcze raz odczytać je świadomie.

Wprowadzenie1: Przypomnij sobie kościół, kaplicę, jakąś przestrzeń skaralną, która jest ci szczególnie bliska, w której przeżyłeś coś ważnego, do której może jesteś przywiązany. Postaraj się przypomnieć sobie dokładnie wygląd tego miejsca, atmosferę, detale i zobacz, w jaki sposób to miejsce daje ci poczucie obecności Boga.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o głębsze rozumienie i „czucie” zewnętrznych znaków obecności Bożej takich jak przestrzeń miejsc sakralnych, sakramenty, modlitwy, wszystkich narzędzi, jakie Bóg daje nam poprzez Kościół, abyśmy rozwijali się w świadomości  Jego obecności i działania w naszym życiu.

Punkta do medytacji:

1.      „Gniazdo”

Symbolika gniazd, które ptaki zakładały pod okapami Świątyni Jerozolimskiej bardzo przemawiała do Żydów. Ptaki instynktownie szukały miejsca bezpiecznego i w całej Jerozolimie nie było tylu gniazd, co na zewnętrznych i i wewnętrznych murach świątyni, która choć nie zaliczana do „siedmiu cudów świata” była jednąz największych budowli starożytności. W odniesieniu do człowieka odnalezienie takiego miejsca wiąże się z czymś, co psalmista nazywa „ufnością serca”.

Gdzie jest obecnie twoje „bezpieczne miejsce przy Bogu”? Czy jest to jakieś konkretne miejsce w przestrzeni, czy może towarzystwo jakichś ludzi, jakaś sytuacja, np. spotkanie, w których czujesz się bezpiecznie, czujesz obecność i opiekę Bożą? Co możesz robić, aby taką „przestrzeń duchową” znajdować, lub głębiej się w niej osadzić?

2.      „Przechodząc”

Psalm 84 jest modlitwą pielgrzyma. Nie jest on jeszcze w miejscu, do którego zdąża, jest pełen pragnienia i tęsknoty za tym miejscem, a jednocześnie już teraz, podczas tej drogi przepełnia go radość.

Czy wśród twoich życiowych projektów, wśród spraw, do których realizacji dążysz jest rozwój wiary i więzi z Bogiem? Na ile konkretny jest ten zamiar, czy masz poczucie, że znalazłeś już właściwą drogę? Jak opisał byś sobie drogę, którą chciałbyś iść?

3.      „Usłysz moją modlitwę”

Psalm zawiera także prośbę, której przedmiotem nie jest żadna konkretna łaska a tylko to, aby Bóg „nakłonił ucha”, słyszał to, co mówi do Niego człowiek. Można rozumieć to jako prośbę o poczucie kontaktu z Bogiem, prośbę o żywą wiarę.

Pomyśl o twojej potrzebie łączności z Bogiem. Co to dla ciebie znaczy? Czego byś chciał, czego najgłębiej byś pragnął jeżeli chodzi o twoją wieź z Bogiem.

 

Na koniec postaraj się jeszcze raz stanąć przed Bogiem w świadomości tego, że On cię słyszy. Powiedz Mu o tym, co w tej medytacji było dla ciebie ważne. Zakończ modlitwą „Chwała Ojcu”.

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *